.

*** Warunki gwarancji oraz dodatkowe usługi FLEX

FLEX Polska jako gwarant udziela gwarancji na sprzedany sprzęt na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Uprawnionym do gwarancji jest posiadacz oryginalnej, poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej i kopii dowodu zakupu.

Od dnia 1 lutego 2017 roku poprzez rejestrację online elektronarzędzia FLEX otrzymują Państwo bezpłatną gwarancję napraw na okres 36 miesięcy od daty zakupu oraz ochronę przed kradzieżą na okres 12 miesięcy. Przedłużona gwarancja nie obejmuje urządzeń współpracujących z wodą oraz tych urządzeń dla których różnica w dacie sprzedaży FLEX Polska - autoryzowany partner handlowy a autoryzowany partner handlowy - klient końcowy jest dłuższa niż 24 miesiące.


Wraz z rejestracją online wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki serwisu.

I. Warunki ogólne oraz rejestracja

1.1. W przypadku pomyślnej rejestracji FLEX Polska oferuje na wszystkie nowe elektronarzędzia FLEX (zwane dalej „urządzeniami") gwarancję oraz dodatkowe usługi na podstawie niniejszych warunków. Uprawionymi do gwarancji są konsumenci i przedsiębiorcy z siedzibą/miejscem zamieszkania w Polsce. FLEX Polska wyłącza z gwarancji oraz nie świadczy dodatkowych usług serwisowych wobec partnerów handlowych.

1.2. Warunki rejestracji:
- zakup urządzenia u Autoryzowanego Partnera Handlowego FLEX (lista dostępna na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl);
- rejestracja online w ciągu 30 dni od daty zakupu na stronie: www.flex-elektronarzedzia.pl/rejestracjagwarancji;
- wyrażenie zgody na otrzymywanie od FLEX na podany w formularzu adres e-mail oraz podany numer telefonu informacji handlowych dotyczących produktów, usług, promocji, wydarzeń oraz szkoleń organizowanych przez Administratora.


1.3. Szczegóły gwarancji dostępne są na stronie: www.flex-elektronarzedzia.pl/warunkigwarancji.

1.4. Na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl/gwarancja można również sprawdzić długość gwarancji na swoje urządzenie marki FLEX.

1.5. Po pomyślnym zarejestrowaniu otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji oraz warunki gwarancji w formie elektronicznej.

1.6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zarejestrowanego urządzenia lub anulowania umowy, odwołania, zaskarżenia lub odstąpienia, dane urządzenie zostanie wyłączone z gwarancji.

II. Warunki 36-miesięcznej gwarancji

2.1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się wraz z datą na dowodzie zakupu.

2.2. FLEX Polska udziela bezpłatnie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji w formie bezpłatnej wymiany uszkodzonych części lub bezpłatnej wymiany urządzenia. Wybór sposobu realizacji gwarancji pozostaje po stronie FLEX Polska. Roszczenia gwarancyjne, wykraczające poza ten zakres, są wykluczone.

2.3. Przypadek świadczenia gwarancyjnego zachodzi wtedy, gdy:
• dostarczone urządzenie, w sposób możliwy do udowodnienia, nie jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych;
• dostarczone urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem, nie zostało przeciążone.

2.4. Przypadek świadczenia gwarancyjnego nie zachodzi:
• w razie zużycia części eksploatacyjnych, między innymi szczotek węglowych, łożysk, dysków szlifierskich, adapterów;
• w razie uszkodzenia i modyfikacji materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia, a zwłaszcza dysków szlifierskich, podstaw szlifierskich, kabli, brzeszczotów, frezów, mieszadeł, filtrów;
• jeśli podczas podłączania, instalacji, uruchamiania, eksploatacji, użytkowania i konserwacji urządzeń postępowanie odbiegało od instrukcji obsługi oraz pozostałej dokumentacji poszczególnych urządzeń;
• w przypadku innego nieprawidłowego użytkowania, zwłaszcza oddziaływania siły zewnętrznej (w szczególności upadku lub uderzenia);
• w przypadku wad urządzeń, powstałych w szczególności na skutek zastosowania nieoryginalnego osprzętu lub nieoryginalnych części zamiennych (w szczególności szczotek węglowych);
• w przypadku urządzeń, w których wprowadzono zmiany, modyfikację lub przeprowadzono samodzielną naprawę, a zwłaszcza w przypadku urządzeń, które zostały rozmontowane;
• w przypadku stałego użytkowania powodującego duże zużycie eksploatacyjne, w szczególności podczas eksploatacji ciągłej w przemyśle lub przy trwałym ponadprzeciętnym obciążeniu urządzenia.

2.5. Zakres oraz zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji.
Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłosić FLEX Polska niezwłocznie po stwierdzeniu wady oraz w czasie trwania okresu gwarancyjnego w formie pisemnej. W tym celu należy dostarczyć dane urządzenie wraz z dowodem zakupu (który zawiera informacje o dacie zakupu oraz nazwie produktu) sprzedawcy lub bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego FLEX Polska na adres:

FLEX Polska Sp. z o.o.
Międzyrzecze 1A
58-150 Strzegom
‘serwis gwarancyjny’


Formularz zamówienia kuriera po odbiór maszyny do serwisu znajduje się na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl/reklamacja.

2.6. Wycofanie jednej lub obu zgód opisanych w Warunkach gwarancji ust. 1 pkt. 1.2 jest jednoznaczne z dobrowolną rezygnacją z 36-miesięcznej gwarancji. Usługa przedłużonej gwarancji wygasa w momencie wycofania zgody.

III. Dodatkowe usługi serwisowe FLEX*:

3.1. 12 miesięcy ochrony przed kradzieżą.
W przypadku kradzieży urządzenia FLEX zakupionego w polskiej autoryzowanej sieci dystrybucji dostarczymy Państwu po wpłacie udziału własnego w wysokości 400 PLN netto, jednorazowo w zamian nowe urządzenie, bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia.

Aby skorzystać z tej usługi ubezpieczenia należy zgłosić kradzież z włamaniem niezwłocznie odpowiedniej jednostce policji. Zgłoszenie należy przedłożyć w ciągu 5 dni od kradzieży Państwa Partnerowi handlowemu lub bezpośrednio firmie FLEX Polska Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi dokumentami (patrz warunki gwarancji).

Po wykonaniu kontroli, sprawdzeniu dokumentów i wyrażeniu przez FLEX Polska Sp. z o.o. zgody, zostaną Państwo poinformowani o statusie a nowe narzędzie będzie można odebrać u Państwa Partnera handlowego po uiszczeniu w/w udziału własnego.

Warunki ubezpieczenia.
Aby skorzystać z usługi ubezpieczenia w razie kradzieży, należy pamiętać o:
1. Zarejestrowaniu zakupionej maszyny do 36 miesięcznej gwarancji.
2. Przedstawieniu w ciągu 5 dni od zajścia zdarzenia:
- oryginału dowodu zakupu,
- protokołu z policji stwierdzającego kradzież z włamaniem,

Po zakończeniu postępowania należy przedłożyć stosowne zaświadczenie z policji.

FLEX poinformuje Klienta mailowo kiedy maszyna opuści magazyn FLEX Polska Sp. z o.o., aby mógł ją odebrać ze sklepu Państwa Partnera handlowego po uiszczeniu opłaty 400 PLN netto.

FLEX Polska Sp. z o.o. gwarantuje świadczenie ubezpieczenia od kradzieży w przypadku wszystkich zarejestrowanych urządzeń FLEX przez okres 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na oryginalnym dowodzie zakupu. Otrzymane nowe urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą.


IV. Postanowienia końcowe

4.1. Zmiana danych
W przypadku zmiany Państwa danych, FLEX Polska zwraca się z prośbą o niezwłoczne powiadomienie o zmianie. Nieaktualne dane Klientów generują koszty dodatkowe, których FLEX Polska nie może ponosić.

4.2. Zmiany usług
FLEX Polska zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia, uzupełnienia lub zmiany usług gwarancyjnych i serwisowych lub też niniejszych warunków użytkowania w części lub w całości, przy zachowaniu stosownego terminu, a w przypadku wystąpienia ważnego powodu również bez zachowania tego terminu, przy odpowiednim zagwarantowaniu Państwa interesów.

4.3. Sądem właściwym miejscowo w przypadku wszelkich kwestii spornych, wynikających z gwarancji, jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby FLEX Polska Sp. z o.o.

4.4. W przypadku gdyby jedno z postanowień gwarancji było lub stało się w całości lub w części nieskuteczne lub niewykonalne, lub też gdyby w niniejszej gwarancji znalazła się luka, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie skuteczne lub wykonalne, które jest najbliższe intencji owego postanowienie nieskutecznego lub niewykonalnego. W przypadku luki jako uzgodnione obowiązuje takie postanowienie, które odpowiada temu, co mogłoby zostać ustalone zgodnie z intencją niniejszej gwarancji.

* Dotyczy wszystkich maszyn FLEX, zakupionych od dnia 1.02.2017 roku i zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki serwisowe FLEX, dostępne na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl/warunkigwarancji.