.

Twoje warunki użytkowania

Polityka prywatności

 1. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.flex-elektronarzedzia.pl (dalej „Serwis”).

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli FLEX Polska sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Strzegomiu (58-150) przy Międzyrzecze 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia pod numerem KRS 0000333838; NIP: 8842695656.

 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@flex-elektronarzedzia.pl lub zadzwonić pod numer telefonu +48 74 8 555 999.

 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres biuro@flex-elektronarzedzia.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja z mailingu”.
  Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@flex-elektronarzedzia.pl.

  • - świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  • - marketingu świadczonego przez Usługodawcę,
  • - ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji,
  • - ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu (newsletter),
  • - przesyłania przez Usługodawcę na wskazany w formularzach adres poczty elektronicznej informacji o zgłoszeniach gwarancyjnych oraz informacji o zamówieniu kuriera po odbiór przesyłki,
  • - wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • - tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
  • - podnoszenia jakości świadczonych usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 6. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.7. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

 7. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 8. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz realizację celów marketingowych Usługodawcy.

 10. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 11. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

 12. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

 13. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25.05.2018.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FLEX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Międzyrzecze 1A, 58-150 Strzegom, NIP: 884 269 56 56, REGON: 021029817, KRS: 0000333838.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych. Przechowywane będą wyłącznie przez czas odpowiedni dla realizacji celów. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest ono niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 3. Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora to:

  • - udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  • - wykonanie zawartej między nami umowy;
  • - wypełnienie obowiązków prawnych np. na podstawie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
  • - uzasadniony interes Administratora w przypadku konieczności dochodzenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy, promowania własnych produktów i usług oraz w celach statystycznych.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: organy publiczne np. Urząd Skarbowy, podwykonawcy, czyli firmy z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, takie jak firmy informatyczne, prawnicze, księgowe, kurierskie, oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Jest to okres wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów księgowych oraz przepisami podatkowymi. W niektórych przypadkach mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu lub jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli uważa Pani /Pan że nie mamy podstaw do przetwarzania danych można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przed realizacją opisanych uprawnień będziemy się musieli upewnić czy Pani/Pan to ta sama osoba, której dane dotyczą, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.