.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Flex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Międzyrzecze 1A, 58-150 Strzegom, NIP: 884 269 56 56, REGON: 021029817, KRS: 0000333838.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych. Przechowywane będą wyłącznie przez czas odpowiedni dla realizacji celów. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest ono niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia i wykonania umowy.

3) Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora to:
- udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
- wykonanie zawartej między nami umowy;
- wypełnienie obowiązków prawnych np. na podstawie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
- uzasadniony interes Administratora w przypadku konieczności dochodzenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy, promowania własnych produktów i usług oraz w celach statystycznych.

4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: organy publiczne np. Urząd Skarbowy, podwykonawcy, czyli firmy z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, takie jak firmy informatyczne, prawnicze, księgowe, kurierskie, oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Jest to okres wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów księgowych oraz przepisami podatkowymi. W niektórych przypadkach mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu lub jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli uważa Pani /Pan że nie mamy podstaw do przetwarzania danych można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przed realizacją opisanych uprawnień będziemy się musieli upewnić czy Pani/Pan to ta sama osoba, której dane dotyczą, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.