Logo | FLEX Elektronarzędzia


PANEL KLIENTA
Polityka prywatności

1. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.flex-elektronarzedzia.pl (dalej „Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli FLEX Polska sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Strzegomiu (58-150) przy Międzyrzecze 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia pod numerem KRS 0000333838; NIP: 8842695656.

3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@flex-elektronarzedzia.pl lub zadzwonić pod numer telefonu +48 74 8 555 999.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
• świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
• marketingu świadczonego przez Usługodawcę,
• ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji,
• ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu (newsletter),
• przesyłania przez Usługodawcę na wskazany w formularzach adres poczty elektronicznej informacji o zgłoszeniach gwarancyjnych oraz informacji o zamówieniu kuriera po odbiór przesyłki,
• wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
• tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
• podnoszenia jakości świadczonych usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

5. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres biuro@flex-elektronarzedzia.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja z mailingu”.

6. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@flex-elektronarzedzia.pl.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.7. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

9. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

10. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

11. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz realizację celów marketingowych Usługodawcy.

12. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

14. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

15. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25.05.2018.